Hovedinnhold

Felles retningslinjer

I denne serien har vi samlet RENblader som er felles for flere anleggstyper og virksomhetsområder. Her finner du retningslinjer med teknisk innhold innen vedlikehold, jording, overspenningsvern og magnetfelt. Du finner også retningslinjer for overordnet nettplanlegging, dokumentasjon av anlegg og drifts- og anleggsmerking. Serien inneholder også ikke-teknisk innhold som juridiske rettigheter, ervervsavtaler, håndbok for anleggsbidrag og mye mer.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 8000-serien

8010

Prosjektering av jordingsanlegg

Anbefaling for hvordan man skal prosjektere jordingssystemer slikt at de tåler nødvendige mekaniske og termiske belastninger. RENbladet beskriver også beskyttelse mot farlige berøringsspenninger, overspenninger og overførte spenninger.

8011

Utførelse av jordingssystem og overspenningsvern 0,23 - 24 kV

RENbladet beskriver krav til utførelse slik at man får et varig og tilfredsstillende jordingssystem i hele anleggets levetid.

8012

Prosjektering av overspenningsbeskyttelse

Retningslinjer for prosjekter og plassering av overspenningsbeskyttelse i distribusjonsnettet.

8014

Saksbehandling, måling og håndtering av magnetfelt

RENbladet er utformet som støtte ved kundebehandling av grunneiere, utbyggere, naboer og andre med hensyn på magnetfeltproblematikk. Bladet omtaler vurdering av tiltak for reduksjon og måling av magnetfelt hos kunde.

8015

Vedlikeholdsstrategi

RENbladet beskriver foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i RENs anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. Bladet er relevant for nettselskaper og andre netteiere som kraftprodusenter og større industriselskap. RENbladet gir en oversikt over parametere, målsetninger og elementer som bør inngå i et strukturert, risikobasert vedlikehold av nettet.

8032

Håndbok for drifts- og anleggsmerking 0,23 - 24 kV

Håndboken samler alle våre anbefalinger knyttet til drifts- og anleggsmerking. Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører person- og materiellsikkerhet. Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg.

8000

Overordnet planlegging av nettet

RENbladet beskriver forprosjektering av nettanlegg, og gjelder for anlegg som er innenfor områdekonsesjonen til nettselskapet.

8001

Samsvarserklæring, sluttkontroll, idriftsettelse og overtakelse

RENbladet beskriver hvordan forskriftskravene til dokumentasjon av anlegg skal gjennomføres.

8300

Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser

RENbladet beskriver prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg. Det er særlig relevant ved oppføring på eller fremføring over annen manns eiendom.

8310

Erstatningsprinsipper

Oversikt over erstatningsprinsipper og retningslinjer for erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende.

8101

Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet

Retningslinjer for utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet. RENbladet omfatter alle installasjoner innen kraftforsyningen - helt fra kabelskap i lavspenningsnettet og opp til transformatorstasjoner i beredskapsklasse 2.

8110

Håndbok anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet skal kreve inn fra en kunde for å dekke kostnaden ved tilknytning. Håndbok for anleggsbidrag gir oversikt over anleggsbidragsprosessen, og bidrar til å sikre likebehandling av kunder når anleggsbidrag kreves.

Alle 73 RENblad i serien

Nr.

Ver.

850

1.1

Avtale om kjøp av beredskapsmateriell

Avtaleutkast

852

1.1

Avtale om Leie av beredskapsmateriell

Avtale om Leie av beredskapsmateriell (leieavtalen)

8000

2.1

Forprosjektering

RENbladet omhandler forprosjektering av nettanlegg.

8001

3.8

Samsvarserklæring, sluttkontroll, idriftsettelse og overtakelse

RENbladet beskriver hvordan forskriftskravene til dokumentasjon av anlegg skal gjennomføres.

8003

1.0

Nett felles - Svar på varsel om oppstart av planarbeidet - anlegg ikke berørt

Nett felles - Svar på varsel om oppstart av planarbeidet - anlegg ikke berørt

8004

2.7

Planlegging - Behandling av offentlige arealplaner

Offentlige arealplaner skal håndteres og utnyttes på en effektiv måte for å sikre areal for nye anlegg og ivareta interessene for eksisterende anlegg. Planleggingsprosessen inneholder nyttig informasjon for nettplanleggere. Stor nytte for nettselskap, kommune og utbyggere.

8005

1.3

Forelegging

Beskrive en fremgangsmåte ved etablering av elektriske anlegg innenfor områdekonsesjonen, som ivaretar nettselskapenes plikt til underretning iht. plan- og bygningsloven (PBL), samt ivaretakelse av vilkårene gitt i områdekonsesjonen.

8006

1.1

Utforming av tilbud og anbudsforespørsel

Nett felles - Utforming av tilbud og anbudsforespørsel

8007

1.1

Distribusjonsnett - kartlegging av belastning

Belastning i nettet skal kartlegges.

8008

1.0

Distribusjonsnett - Utregning av overgangsmotstand til jord - nedlasting av program.

Distribusjonsnett - Utregning av overgangsmotstand til jord - nedlasting av program.

8009

1.3

Distribusjonsnett - Jordingssystem -Global jord

Dokumentet er en anbefaling for hvordan en skal avgjøre om et jordingsnett er globalt eller ikke. ”Global jord” er omtalt i (1) , §4-11. Grenseoppgangen mellom globalt jordingsnett og ikke-globalt jordingsnett er imidlertid ikke definert der. Denne anbefalingen tar sikte på å levere en metode og et verktøy for å kunne avgjøre at - og eventuelt dokumentere om - et jordingsnett faller innenfor definisjonen på global jord.

8010

3.4

Distribusjonsnett - Jordingsystem - Prosjektering

Distribusjonsnett - Jordingsystem - Prosjektering

8011

3.3

0,23-24kV - Jordingssystem og overspenningsvern - Utførelse

Jording er en viktig sikkerhetskomponent i nettet. Dette RENblad beskriver krav til utførelse slik at en får et varig og tilfredsstillende jordingssystem i hele anleggets levetid

8012

2.4

Distribusjonsnett - prosjektering av overspenningsbeskyttelse

Dette RENbladet tar for seg plassering av overspenningsbeskyttelse i distribusjonsnettet.

8013

1.0

Distribusjonsnett - beregning av global jord

Nett felles - beregning av global jord

8014

2.3

Saksbehandling, måling og håndtering av magnetfelt-

Dokumentet omtaler saksbehandling, måling og håndtering av magnetiske felter.

8015

2.0

Vedlikeholdsstrategi-

Dette RENBladet viser foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i REN sine anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. Bladet er relevant for både nettselskaper og andre netteiere som kraftprodusenter og større industriselskap. Begrepet netteier er heretter brukt som en samlebetegnelse på disse. Bladet skal gi en oversikt over parametere, målsettinger og elementer som bør inngå i et strukturert risikobasert vedlikehold av nettet. Utfordringene for netteier ligger i å bruke ressursene på en best mulig måte, sett opp i mot ønsket nivå for vedlikehold. Det anbefales at denne prosessen gjennomgås av netteier og dette RENBladet kan være en hjelp i dette arbeid.

8016

2.0

Regional- og distribusjonsnett - Vedlikehold - Reparasjon - Utbedring av rust på elektriske anlegg ved bruk av maling

Det skal utføres vedlikehold på elektrisk forsyningsanlegg som er utsatt for korrosjon. Dette kan være stålmaster, fordelingskap, nettstasjoner og annet.

8017

3.0

HS Distribusjonsnett luft-Regionalnett luft - nettstasjon- Tilstandskontroll og vedlikehold av betongoverflater (Fundament, vegger m.v.)

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikeholdsutførelse av betongoverflater.

8018

3.1

HS distribusjonsnett - regionalnett luft - Nettstasjon - Metallflater - Tilstandskontroll - Vedlikehold

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikehold av metallflater i distribusjonsnettet. Dette kan være gittermaster, rørmaster, nettstasjoner, kabelfordelingskap, bardunwire, traverser, klemmer, skjøter, m.v..

8019

1.1

Nett felles - Magnetfelt Måleprotokoll

Nett felles - Magnetfelt Måleprotokoll

8020

4.4

HS luft - overspenningsvern - Valg av vern-

Dimensjonere HS avleder på en riktig måte slik at den beskytter viktig utstyr i nettet mot overspenninger.

8021

2.3

LS Distribusjonsnett - Valg av overspenningsvern2-22

LS Distribusjonsnett - Valg av overspenningsvern

8025

1.1

Nett felles - nettdatakontroll

Nett felles - nettdatakontroll

8026

2.0

Nett felles - måling av jordresistivitet - Wenners metode

Nett felles - måling av jordresistivitet - Wenners metode

8027

5.6

Nett felles - Logg for måling av jordelektrode

Skjema for registrering av måleoppsett og måleresultater ved måling av overgangsmotstand for jordelektrode.

8028

4.2

Måling/kontroll av jordingsanlegg - utførelse

Dette RENbladet tar for seg hvordan man skal måle/kontrollere nyanlegg og eksisterende jordingsanlegg.

8029

1.0

Tilstandskontroll av jordingsanlegg - Planlegging og analyse

Tilstandskontroll av jordingsanlegg - Planlegging og analyse. Dette bladet tar for seg hvordan man planlegger og gjennomfører tilstandskontroll av jordingsanlegg og hvordan man analyserer måleresultater. Fokuset i bladet er å finne feil i jordingsanlegget og rette disse. Bladet tar også for seg hvilke anlegg som skal måles og hvordan dette skal utføres.

8031

1.2

LS Distribusjonsnett - Jordfeilsøk i 230V nettet - Utførelse

Nett felles - Jordfeilsøk i 230V nettet

8032

1.2

0,23-24kV Håndbok for driftsmerking og anleggsmerking

Hensikten med drifts og anleggsmerking er å ivareta person- og anleggsikkerhet, samt legge til rette for rasjonell drift og operasjon. RENblad 8032 omfatter alle anlegg til og med 24 kV og gir en anbefaling for merking som er i tråd med gjeldende normer og forskrifter.

8035

1.2

Nett felles - Måling av spenningskvalitet

Det skal utføres korrekt måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet.

8036

4.0

Veiledning til program REN ledning

Veiledning til program REN ledning

8037

2.5

Distribusjonsnett - REN ledning - Dimensjoneringsprogram for LS ledning

REN ledning - Dimensjoneringsprogram for LS ledning

8040

1.1

LS Distribusjonsnett - brosjyre jordfeil

LS Distribusjonsnett - brosjyre jordfeil

8041

3.1

Nett felles - tekniske verdier for kabel og linje

Nett felles - tekniske verdier for kabel og linje

8042

2.0

Distribusjonsnett - innmåling av anlegg

RENbladet beskriver hvordan innmåling av både kabel, linjetraseer, kabelfordeling og inntaksskap og nettstasjon gjøres på en korrekt måte.

8043

1.1

Distribusjonsnett - Valg av nettstruktur

Det er svært mange varianter av nettstrukturer i norsk elforsyning. Dette bladet beskriver hovedtypene av nettstrukturer og hvordan en kan velge/rangere mellom disse. Det er også laget et program som ligger tilgjengelig i prosjektsystemet for å rangere ulike nettstrukturer innenfor HS kabelnett.

8047

1.0

LS Nett - Skjema for tilstandskontroll og vedlikehold

Excel regneark for tilstandskontroll og vedlikehold av fordelingsnett. Inneholder også linjebefaringsskjema.

8049

2.0

Distribusjonsnett - Lokal energiutredning - Regneark for statistikkdata

Lokal energiutredning - Regneark for statistikkdata

8050

2.1

Distribusjonsnett - REN mal for lokal energiutredning

REN mal for lokal energiutredning

8059

1.1

Distribusjonsnett - Innføring i investering og prosjektanalyse

Etter innføring av energiloven er behovet for kunnskap om økonomi blant medarbeidere i energisektoren økt.

8060

1.0

Distribusjonsnett - sammenligning av prosjekt

For å forenkle sammenligningen av ulike alternativ ved hjelp av nåverdimetoden, hav vi laget et regneark der man kan putte inn verdiene for de ulike prosjektene og finne hvilket alternativ som er mest økonomisk lønnsomt

8061

1.7

Distribusjonsnett - Forprosjektering / Prosjektering - Sjekkliste

Dette er en sjekkliste for forprosjektering/planlegging og for prosjekterende fase, og med en link til et dokument som omfatter risikovurdering. Det vises til RENblad 8062 som er en veiledning for hvordan sjekkpunktene skal forstås og hvordan listen skal fylles ut.

8062

3.1

Nett felles - Forprosjektering - prosjektering - veiledning til sjekkliste

Nett felles - Forprosjektering - prosjektering - veiledning til sjekkliste

8063

1.2

Nett felles - Risikovurdering - Sjekkliste

Nett felles - Risikovurdering - Sjekkliste

8064

2.0

Nett felles - Risikovurdering - veiledning til sjekkliste

Nett felles - Risikovurdering - veiledning til sjekkliste

8070

1.3

Regionalnett og HS luft - Vedlikehold - Toppkontroll ved hjelp av helikopter - spesifikasjon

Forskriftene krever at Toppkontroll av høyspennings luftnett skal gjennomføres med minimum10 års intervaller. Toppkontrollen skal avdekke tilstanden i toppregionen i mastepunktene og linjen for øvrig. Slitasjer, feil og mangler skal påpekes og vurderes/utbedres

8072

1.1

LS nett - Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk

Dette dokumentet er en teknisk/økonomisk vurdering av forsyningsanlegg i grisgrendte områder. Det blir sett på to lavspenningsalternativer: 400 V og ulike typer 1000V overføring opp i mot alternativet med høyspenningsoverføring. (22kV eller 11kV).

8074

1.2

Måleprotokoll Wenners metode

Måleprotokoll Wenners metode

8075

1.0

Nett- felles -Beregning av KILE kostnader

Dette er en kostnadskalkulator til hjelp for å estimere kostnader og sammenligne ulike måter å løse oppgavene på. Kalkulatoren viser at det til tider kan være betydelige besparelser ved å benytte blant annet AUS

8076

1.2

Distribusjonsnett - spesifikasjon av trestolper

Retningslinjer for spesifikasjon og standardisering av trestolper.

8077

1.0

Svar på høring kommuneplan - brevmal

Brevmal - svar på høring kommuneplan

8078

1.0

Svar på offentlig høring av planforslag reguleringsplan - brevmal

Brevmal - svar på offentlig høring av planforslag reguleringsplan

8079

1.0

Svar på planforslag verneplan - brevmal

Brevmal - Distribusjonsnett - svar på planforslag verneplan

8080

1.0

Svar på varsel om planoppstart reguleringsplan - brevmal

Brevmal - svar på varsel om planoppstart reguleringsplan

8081

1.0

Sjekkliste for behandling av kommuneplaner - excel

Sjekkliste for behandling av kommuneplaner

8082

1.0

Sjekkliste for behandling av reguleringsplaner - excel

Sjekkliste for behandling av reguleringsplaner

8083

1.1

Svar på varsel om planoppstart kommuneplan - brevmal

Svar på varsel om planoppstart kommuneplan - brevmal

8090

1.0

Brev til berørte parter i forbindelse med forelegging - brevmal

Mal for brev til berørte parter i forbindelse med forelegging

8091

1.0

Forelegging av elanlegg som er innenfor rammen av områdekonsesjonen - brevmal

Brevmal - forelegging av elanlegg som er innenfor rammen av områdekonsesjonen

8092

1.1

Skjema for melding til nabo

RENbladet er en mal/et forslag på standard melding til naboer vedr. etablering av elanlegg i henhold til områdekonsesjon, som nettselskap kan velge å bruke i sin kommunikasjon med naboer av anlegg.

8093

1.1

Brev til kommunen vedrørende uriktig krav om gebyr - brevmal

Brevmal - svar på varsel om planoppstart kommuneplan

8100

1.1

Regional- og distribusjonsnett - Kraftsystemplan

Denne REN-anbefalingen angående kraftsystemutredning omfatter utredning av elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon, i hovedsak regional- og sentralnett. Den berører også samordning mellom regional- og distribusjonsnett.

8110

1.3

Håndbok anleggsbidrag

Håndbok for behandling av anleggsbidrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling (ikke diskriminerende behandling) av kunder. Dokumentet beskriver når anleggsbidrag kan kreves, og grunnlaget for dette. Retningslinjene for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag skal sikre at behandling av slike saker skjer enhetlig og i samsvar med gjeldende regelverk. Lik behandling, ryddig struktur kan og føre til færre kundeklager.

8300

1.1

Nett felles - Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser

Dette RENbladet tar for seg prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg, spesielt ved oppføring på eller fremføring over annen manns eiendom.

8302

1.0

Rettighetserverv - Standardformulering om nærføring/ kryssing/ fellesføring

Dette er et standardtekst om orientering om nærføring/kryssing/fellesføring, som kan anvendes ved søknad dersom partene ikke har egne skjema.

8303

1.0

Rettighetserverv - Standardformulering - avslag på administrasjonsgebyr

Dette RENbladet inneholder standardformulering som kan benyttes dersom det kreves saksbehandlingskostnader/administrasjonsgebyr for grunneiers behandling av frivillige avtaler.

8304

1.0

Rettighetserverv - Standardformulering - avslag erstatningskrav pga. ikke økonomisk tap

Dette RENbladet inneholder standardformulering som kan benyttes dersom det kreves erstatning/vederlag som det etter nettselskapets oppfatning ikke finnes grunnlag for.

8305

1.0

Rettighetserverv - Standardformulering - avslag på flyttevilkår

Dette RENbladet inneholder standardformulering for avslag på krav om flyttevilkår for anlegg.

8306

1.0

Rettighetserverv - Standardformulering - tilbakemelding tinglysningsnekt

Dette RENbladet inneholder standardformulering som kan benyttes i brev dersom grunneier nekter at avtalen kan tinglyses.

8310

1.0

Erstatningsprinsipper

Formålet med dette RENbladet er å gi en oversikt over, og noen retningslinjer for, erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende. Prinsippene og retningslinjene vil i praksis gjelde i første rekke for nybygging/nye anlegg, men vil også komme til anvendelse ved utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg.RENbladets hovedmålgruppe er ansatte som har et overordnet ansvar for etablering av retningslinjer innen erstatning og rettighetserverv/grunnerverv, herunder fastsettelse av erstatning. Alle som arbeider med den omhandlede tematikken vil imidlertid også ha nytte av å sette seg inn i innholdet i RENbladet.

8500

1.0

Beredskap - oppsett av transportplan

Bladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

8999

1.0

Saksbehandling, måling og håndtering av magnetfelt22

Dokumentet omtaler saksbehandling, måling og håndtering av magnetiske felter.