Hovedinnhold

Regionalnett og stasjonsanlegg

I denne serien finner du RENblader om kraft-, regionalnett og koblingsstasjoner. Blant bladene er det retningslinjer for vedlikehold og tilstandskontroll av komponenter og anlegg i regionalnettet. Her finner du også RENblader om område- og skallsikring av transformator- og koblingsstasjoner. På Min side finner du kontrollskjemaer for vedlikehold.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 7000-serien

Alle 31 RENblad i serien

Nr.

Ver.

7100

1.1

Definisjoner og begreper innenfor vedlikehold

Dette bladet skal gi en oversikt over de mest brukte definisjoner og begreper innenfor vedlikehold og tilstandskontroll i kraftnettet. For å få gode forklaringer og sammenhenger er også en del figurer benyttet. Dersom bransjen skal kunne etablere felles dokumenter for vedlikeholdsstrategi, vedlikeholdsstandarder, tiltaksbeskrivelser, kontrollskjema må bransjen ha et felles begrepsapparat

7102

1.0

Vedlikeholdsstandard for stasjonsanlegg transformatorstasjoner

RENbladet gir forslag til program med anbefalt omfang og hyppighet av vedlikehold på komponenter tilknyttet transformatorstasjoner. Bladet gir også kort innblikk i vedlikeholdstyper av komponenter, i tillegg til at bladet sammenfatter alle blad som er publisert innen R-nett

7103

1.0

Regional Nett - Inspeksjon av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert inspeksjonsintervall for transformatorstasjoner i regionalnett.

7104

1.0

Regionalnett – Veiledning til inspeksjon av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert inspeksjonsintervall for transformatorstasjoner i regionalnett.

7105

1.0

Regionalnett – Befaring av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de befaringspunkter punkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av transformatorstasjoner i regionalnett.

7106

1.0

Regionalnett – Veiledning til befaring av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en veiledning til de befaringspunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av transformatorstasjoner i regionalnett.

7200

1.1

Regionalnett - Vedlikehold av Krafttransformatorer

Krafttransformatorer er viktige komponenter i regionalnettets infrastruktur. Dette bladet skal gi en oversikt over befaring, tilstandskontroll og vedlikehold som bør inngå i en rutinemessig og strukturert oppfølging av krafttransformatorer i regionalnett.

7201

1.1

Regionalnett - Veiledning til vedlikehold av Krafttransformatorer

Krafttransformatorer er viktige komponenter i regionalnettets infrastruktur. Dette bladet skal gi en oversikt over befaring, tilstandskontroll og vedlikehold som bør inngå i en rutinemessig og strukturert oppfølging av krafttransformatorer i regionalnett.

7210

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av spoler

Sikre tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold av jordspolen

7211

1.0

Regionalnett - Veiledning til vedlikehold av spoler

Sikre tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold av jordspolen

7303

2.0

Stasjonsanlegg - Effektbrytere 12-145 kV

Dette bladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av effektbrytere i transformatorstasjoner i regionalnett.

7304

1.0

Regionalnett - Termografering

Termografering er en effektiv tilstandskontroll (registrerer varmgang) av de elektriske koblingspunkter i en transformatorstasjon. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold i transformatorstasjoner i regionalnett.

7305

1.0

Regionalnett - Skillebrytere 66-132 kV

Dette bladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av luftisolerte skille- og jordingsbrytere i transformatorstasjoner i regionalnett.

7306

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av kondensatorbatterier, 11-22 kV.

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av kondensatorbatterier.

7307

1.0

Regionalnett - AC/DC Anlegg

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold i transformatorstasjoner i regionalnett.

7308

1.0

Regionalnett - Nødstrømsaggregater

Stasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

7309

1.1

Regionalnett - Betjeningsutstyr

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

7310

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av trykkluftanlegg

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av trykkluftanlegg for betjening av brytere 11-66-132kV anlegg

7311

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av trykkluft effektbrytere 11-132kV

Dette bladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av trykkluft effektbrytere for innendørs bruk i transformatorstasjoner i regionalnett.

7312

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av trykkluftbetjente last-, skille- og jordingsbrytere 11- 132 kV

Dette bladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av luftisolerte last-, skille- og jordingsbrytere for innendørs bruk, som har trykk-styrt driftsanordning.

7313

1.0

Regionalnett - Oljetrykksanlegg kabel - Vedlikehold av oljetrykksutstyr for kabelanlegg 33-60kV anlegg i transformatorstasjoner og kabelkulverter.

Oljetrykksanlegg er viktige komponenter i en netteiers drift av høyspenningskabler hvor dette er benyttet. Høyspenningskabler med oljetrykks-anlegg blir ikke installert i dag, men det er flere anlegg som er i drift og må vedlikeholdes til de blir erstattet med PEX-kabler. Oljetrykksanlegg er installert i transformatorstasjoner og kulverter i kabeltraseen. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i en befaring og strukturert vedlikehold av 33-47kV kabelanlegg.

7314

1.0

Regionalnett - Vedlikehold av Reyrolle-anlegg 11 kV

Dette bladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av Reyrolle anlegg for innendørs bruk med tilhørende effektbrytere (tankoljebryter) i transformatorstasjoner i regionalnett.

7401

1.0

Stasjonsanlegg - Tilstandskontroll Bygg

Bladet beskriver beste praksis for inspeksjon og befaring av et stasjonsanlegg. RENbladet inneholder et eksempel på utfylt kontroll-liste (RENblad 7402) samt en veiledning til denne. Kontrollpunktene må tilpasses den aktuelle stasjonen.

7402

1.0

Stasjonsanlegg - Sjekkliste - Tilstandskontroll bygg

Formålet med denne RENblader er å gi et tomt skjema for utfylling i forbindelse med tilstandskontroll (befaring/inspeksjon) av bygningsmasse på stasjonsanlegg.

7403

1.2

Regionalnett - Vedlikehold av heise- og løfteutstyr

Dette REN bladet omfatter kravene til utførelse av lovbestemte kontroller og resertifisering av heise og løfteutstyr og om opplæring av brukerne av heise og løfteutstyr i Nettselskapets sentral- og regionalnettet.

7404

1.0

Regionalnett - Rehabilitering av transformatorgruber

Dette REN bladet omhandler anbefalt fremgangsmåte ved rehabilitering og tetting av transformatorgrube. For installering av oljefilter se REN Blad 7451. Bladet bygger på deltagende selskapers retningslinjer og prosedyrer samt tidligere retningslinjer fra bransjen.

7405

1.0

Regionalnett - Snøbrøyting ved transformatorstasjon

Formålet med dette REN bladet er å sikre at snøbrøyting i transformatorstasjoner blir utført i henhold til driftsforskrifter og nedenforstående beskrivelse.

7451

1.2

Stasjonsanlegg - Nettstasjon - Filterløsninger i transformatorgruver

De forskjellige filterløsningene for oljegruver som er benyttet i dag skal beskrives. Dette bladet skal gi en oversikt over de forskjellige konstruksjonene samt vedlikehold av disse. Videre skal REN anbefale filterløsning i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av gruver. Bladet bygger på deltagende selskapers retningslinjer og prosedyrer, tidligere retningslinjer fra bransjen samt nyere forskning.

7454

1.0

Regionalnett - Merking av rømningsveier

Hensiktsmessig merking av fluktveier og utganger til rømningsveier samt god nød-belysning og merking i rømningsveiene, vil redusere rømningstiden ved ulykker. Behovet for ledesystem vil være avhengig av hvor godt menneskene som oppholder seg i bygget kjenner rømningsveiene.

7505

1.0

Stasjonsanlegg - Retningslinjer for spolejordet distribusjonsnett

Dette RENbladet er en veileder for nettselskap som drifter 11- og 22kV distribusjonsnett med trinnløse regulerspoler og jordfeil retningsvern

7683

1.1

Stasjonsanlegg 36-420kV - Områdesikring

RENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av transformator- og koblingsstasjoner.