Hovedinnhold

Måling

I 4000-serien finner du retningslinjer for måling i lavspennings- og høyspenningsanlegg. RENbladene for lavspenningsanlegg er laget i samarbeid med nettselskaper og Nelfo, mens de som gjelder høyspenningsanlegg er utarbeidet sammen med nettselskaper, Statkraft og Statnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 4000-serien

Alle 15 RENblad i serien

Nr.

Ver.

4000

3.2

LS Nett - Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

4001

3.0

LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i dette REN blad.

4002

3.1

LS Nett - Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

4003

3.1

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler

4004

2.1

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll direktemåling

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll direktemåling

4005

2.1

LS - Nett Måling. Krav til kvalitetskontroll trafomåling

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll trafomåling

4006

1.0

AMS-Måler - Samsvarserklæring

RENbladet gir et enkelt eksempel på hvordan en lager en samsvarserklæring når en skal montere AMS-måler. Hvis AMS-måleren har bryter eller ekstern antenneløsning for kommunikasjon kreves samsvarserklæring. RENbladet beskriver også to enkle måter for hvordan samsvarserklæringen kan settes opp.

4007

1.0

Elmåling - Lavspenningsnett - Feltkontroll

RENblad 4007 beskriver hvordan en foretar feltkontroll på målere, med eksempel på dokumentasjon.

4008

1.1

Elmåling - Lavspenningsnett- Risikovurdering ved utskiftning av direkte- koblet måler

RENbladet omhandler risikoelementer ved utskiftning av måler.

4010

2.1

HS Nett - Måling. Administrative bestemmelser ved elmåling i høyspenningsanlegg

Dette REN-bladet skal gi en oversikt over administrative bestemmelser knyttet til planlegging av elmåling i høyspenningsanlegg. Anskaffelse, idriftsettelse, vedlikehold og kontroll behandles i REN-blad 4011 og 4012. REN-bladene skal sikre gode måletekniske løsninger som sikrer effektiv og rasjonell etablering, drift og vedlikehold av målerinstallasjoner.

4011

2.0

HS Nett - Måling. Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i høyspenningsanlegg

Målepunkt i nye, eller ved ombygging av bestående høyspenningsanlegg/målekjeder, skal prosjekteres og installeres i henhold til retningslinjer angitt i dette REN blad.

4012

1.0

HS Nett - Måling. Krav til kontroll og prøving av målepunkt i høyspenningsanlegg

Dette REN blad skal gi en samlet oversikt over de krav til kontroll og prøving ved idriftsettelse og vedlikehold av måleutstyr som benyttes i høyspenningsanlegg. Det forutsettes å gjelde for sentralnett-, regionalnett-, distribusjonsnett- og produksjonsanlegg.

4014

2.1

Prosjektering av målepunkt i HS-anlegg

Nytt målepunkt - Havari/Lik komponent - Oppgradering - Endring av spenningsnivå - Avvik etter målekontroll

4015

2.0

Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære måle- og vernkretser

Dimensjonering av sekundærkretsene for strøm- og spenningstransformatorer. For spenningskretsen beregnes byrde, eventuell tilleggsbyrde, spenningstap og utløsning av spenningssikring. For strømkretser beregnes kabelbyrder med eventuelle tilleggsbyrder og aktuelt overstrømsiffer i forhold til nominelle størrelser Grønne resultatfelt = OK - Gule eller røde resultatfelt betyr at det må gjøres endringer

4020

2.0

LS Nett - Måling. Krav til teknologi for AMS målere for direkte målte anlegg, 230V og 400V

Beskrivelse av terminalens integrasjon i måleren, kommunikasjons muligheter, funksjonskrav, nettnytteverdier, teknologiske løsninger, mv.