Hovedinnhold

Høyspenning luftledninger

Denne serien omhandler høyspenning luftledninger, som er luftledninger over 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen høyspenning luftnett. I tillegg har serien innhold om linjerydding, råteskader, testprosedyrer for trestolper og maler for grunneieravtaler.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 2000-serien

Alle 30 RENblad i serien

Nr.

Ver.

200

1.1

Standardavtale - EBL, Skogeierforbundet, Bondelaget

RENbladet inneholder en standardavtale mellom nettselskap og grunneier om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger. Teksten kan kopieres fra RENbladet og benyttes i nettselskapets avtalemal som standard avtaletekst.

202

1.0

Anbefalt arbeidsavtale/ forhåndstiltredelse

Formålet med dette RENbladet er å være en standard avtale mellom grunneier og nettselskap om oppstart av arbeidet før man er blitt enig om erstatningsutmåling

2007

3.3

HS luftnett - prosjektering

HS distribusjon luft linje skal prosjekteres etter krav fra normer og forskrifter.

2008

2.4

HS Distribusjonsnett luft - Avstandskrav

Det skal sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006. (FEF §6-4)

2011

5.6

HS Distribusjonsnett luft - Montasje

Mastekonstruksjonen skal fundamenteres, reises, og det skal trekkes, henges og tilkobles ledninger på en korrekt måte.

2012

3.2

HS Luftnett - Fundamentering og mastereis

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

2013

3.3

Luft: 1-36 kV - Fellesføring

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

2017

2.1

HS test av endring av tittel Einar Luftnett - Drift - Dokumentasjon

HS Luftnett - Drift - Dokumentasjon

2022

3.0

Luft - 1-132 kV - Råte og hakkespettskader

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikehold av stolper med råte- og hakkespettskader.

2023

2.0

Vedlikehold - Distribusjonsnett og regional nett luft - Utbedring av skjeve stolper

Det skal utføres tiltak på master som er klassifisert som skjeve.

2024

2.3

Regional- og Distribusjonsnett luft - Vedlikehold - Linjerydding

Dette REN bladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

2026

1.1

Luftnett - Brev om varsel om skogrydding

Mal for brev om varsel om skogrydding.

2027

4.1

Distribusjonsnett luft - Linjeryddingsbrosjyre

Distribusjonsnett luft - Linjeryddingsbrosjyre

2029

2.0

Regional og HS luftnett - Traverser - Råte - Tilstandskontroll - Vedlikehold

Det skal gjennomføres råtekontroll av traverser etter retningslinjer som beskrevet i dette REN blad.

2030

1.1

HS Luftnett - Materiellpakker

Beskrivelse av alle materiellpakker for HS luftnett

2033

1.1

HS luftnett - Beregningsgrunnlag for dimensjonering av HS luftlinjer

HS distribusjonsnett luft linje skal dimensjoneres og bygges etter krav fra normer og forskrifter.

2034

1.1

HS Distribusjonsnett luft - Islaster på kraftledninger

Dette RENbladet gir bakgrunnsinformasjon om ising på kraftledninger og detaljerte islaster til bruk for dimensjonering av kraftledninger i Norge. I dette RENblad er det oppgitt anbefalte islaster for hver enkelt kommune.

2039

1.0

Skjema for gjenpart av varsel

Skjema for gjenpart av varsel

2040

1.1

HS Luftnett - bruddlenke i oppheng

Det skal brukes bruddlenke som et mellomledd i kabeloppheng i mast slik at den ryker ved oppgitt bruddstyrke før selve ledningen.

2041

1.0

Sentral-Regional nett - distribusjonsnett luft – Linjerydding - strategi

Dette REN blad omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding.

2042

2.1

Distribusjonsnett - Regional nett luft - Råteregistreringer av stolper og traverser

Skjema for registrering av råte på stolpe

2043

1.0

MS luftnett - Skjema for registrering av masteinformasjon

Skjema for registrering av masteinformasjon

2044

2.0

Vedlikeholdsstandard - Distribusjonsnett

Dette REN bladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholds strategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til REN blad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2045

1.0

HS Distribusjonsnett og regionalnett luft - Tilstandskontroll - Oppheng

REN Blad

2046

1.1

HS distribusjon luft - Fasevekt-beregning ved AUS arbeid

RENblad 2046 er et beregningsprogram for beregning av krefter ved AUS. Programmet beregner hvilke krefter som oppstår i isolerstenger når faser flyttes. Ved opptak av krefter med isolert verktøy, skal krefter beregnes for å dokumentere at verktøyet tåler de påkjenninger de blir utsatt for.

2047

1.1

Vedlikeholdsstandard - Regionalnett - luft

Dette REN bladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholdsstrategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til REN blad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2500

1.0

Mekanisk stolpetest - Generelt

Stolper og kraftledninger som ikke er gode nok mekanisk vil resultere i enorme kostnader for samfunn og det enkelte nettselskap. Stolpeleverandører må forholde seg gjeldene standarder og normer. Dette RENbladet beskriver hvordan man utfører mekaniske kvalitetskontroller på stolper.

2501

1.0

Testprosedyre for trestolper

Før anvendelse av dette RENblad, skal RENblad 2500 leses. Dette RENblad beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av trestolper.

2502

1.0

Testprosedyre for komposittstolper

Før anvendelse av dette RENblad, skal RENblad2500 leses. Mekanisk stolpetest - Kompositt beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av komposittstolper.

2510

1.0

HS luftnett - Skjema for utvalgskontroll av stolper

For alle testprosedyrer skal dette RENblad brukes