Hovedinnhold

Internkontroll

I denne serien finner du instrukser og prosedyrer for nøkkelpersoner i nettselskaper. Du finner også beskrivelser og maldokumenter for risikovurdering ved arbeid i elektriske anlegg, etterlevelse av byggherreforskriften og oppsett av SHA-plan. Innen AUS finner du en egen håndbok og en rekke prosedyrer for hvordan AUS-arbeid utføres i praksis. Sist, men ikke minst inneholder 1000-serien en rekke prosedyrer for konkret arbeid som utføres i nettet.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 1000-serien

Alle 81 RENblad i serien

Nr.

Ver.

100

1.0

Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid

Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid.

1010

2.1

Internkontroll - Instruks - Håndtering av PCB

Instruks for Håndtering av PCB

1018

1.1

Internkontroll- Prosedyre-Nettselskapets representant kabel

Forslag til prosedyre for Nettselskapets representant ved etterlevelse av avstandskrav iht. FSE og FEF

1019

1.1

Internkontroll- Prosedyre-Nettselskapets representant luftledningsanlegg

Forslag til prosedyre for Nettselskapets representant ved etterlevelse av avstandskrav iht. FSE og FEF

1020

1.2

Internkontroll - Instruks - Ansvarlig for arbeidet

Instruks - Ansvarlig for arbeidet

1021

1.1

Internkontroll - Instruks - Leder for sikkerhet

Instruks - Leder for sikkerhet

1022

1.1

Internkontroll - Instruks - Leder for kobling

Instruks - Leder for kobling

1023

1.5

Instruks til driftsleder/driftsansvarlig

Dette RENbladet inneholder forslag til tekst for instruks for driftsleder/driftsansvarlig i et nettselskap. Teksten/instruksen er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, og er lagt ut i Word-format slik at det skal være forholdsvis enkelt å kopiere tekst og evt. å lime inn i nettselskaps dokument-maler.

1024

1.2

Internkontroll - Instruks - Kobler

Instruks - Kobler

1026

1.0

Internkontroll - Instruks - Fagansvarlig AUS

Instruks for Fagansvarlig AUS

1030

1.3

Internkontroll - Prosedyre - Planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak ved arbeid i nettstasjon, grøfter, og på/med distribusjonskabler

Planlegging og montasje av arbeid med hensyn på sikkerhet i nettstasjoner, kabler og i grøfter skal utføres

1031

1.3

Internkontroll - Prosedyre - Planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak ved arbeid på LS luftledningsanlegg

Planlegging og utførelse av arbeid med hensyn på sikkerhet i LS luftnettet og nettstasjon i mast skal utføres.

1032

1.2

Internkontroll - Prosedyre - Planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak ved arbeid på HS luftledningsanlegg og nettstasjon i mast

Planlegging og utførelse av arbeid med hensyn på sikkerhet i HS luftnettet og nettstasjon i mast skal utføres

1034

1.3

IK - Prosedyre - Klatring i mast

Denne prosedyre gjelder ved klatring i mast både ved spenningssatt linje og utkoblet linje. Prosedyren skal medføre at farer ved klatring i mast unngås.

1040

1.0

IK - Standard prosedyre - Kappemåling

Denne SHA prosedyre må alltid gjennomgås ved planlegging og utførelse av arbeid innen kappemåling. Det vises til REN blad 1005 IK - Utførelse av HMS plan , og punkt 2.4 SHA plan - standard. REN blad 8065 skal anvendes for å oppfylle kravene i REN blad 1005, og dette bladet er en forenklet versjon av REN blad 8065

1041

1.0

IK- Når uhellet skjer - Tiltak

Hvis ulykken først skjer må personell være drillet på hva som skal utføres for å begrense skadene og i ytterste konsekvens redde liv. Dette REN blad omhandler rutiner med hensyn på dette.

1100

1.1

IK - Veiledning SHA plan

Veiledning SHA plan

1101

1.1

IK - SHA-plan for prosjektnivå 1

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

1102

1.0

IK - SHA - Avtale mellom byggherre og byggherres representant

Avtale mellom byggherre og byggherres representant

1103

1.0

IK - SHA - Avtale om koordinator i prosjekteringsfasen med byggherre

Avtale om koordinator i prosjekteringsfasen med byggherre

1104

1.0

IK - SHA - Avtale om koordinator i prosjekteringsfasen med byggherres representant

Avtale om koordinator i prosjekteringsfasen med byggherres representant

1105

1.0

IK - SHA - Avtale om koordinator i utførelsesfasen med byggherre

Avtale om koordinator i utførelsesfasen med byggherre

1106

1.0

IK - SHA - Avtale om koordinator i utførelsesfasen med byggherres representant

Avtale om koordinator i utførelsesfasen med byggherres representant

1107

1.0

IK - SHA - Sjekkliste byggemøte

Avtaler som er inngått med koordinator og entreprenører fritar ikke byggherres representant eller byggherre plikten til selv å kontrollere at oppgavene med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir forsvarlig ivaretatt.

1108

1.0

IK - SHA - Kartlegging av risikoforhold i plan- og prosjekteringsfasen

Utarbeidet forslag til skjema for risikovurdering. Formålet er for å ivareta byggherreforskriftens krav til risikovurdering i prosjekteringsfase. Målet er å sikre at risiko i utførelsesfasen blir tidlig avdekket og forsøkt eliminert eller redusert under prosjektering. Restrisiko skal synliggjøres i tilbudsbeskrivelse til entreprenør slik at forslag til tiltak blir beskrevet og priset samt vedlagt SHA-plan. Se eksempel på utfylt skjema i REN blad 1109 og eksempel på oversikt over restrisiko/spesifikke tiltak for bruk i SHA-plan, REN blad 1115.

1109

1.0

IK - SHA - Eksempel på kartlegging av risikoforhold i plan og prosjekteringsfase

Et utarbeidet eksempel på risikovurdering. Formålet er for å ivareta byggherreforskriftens krav til risikovurdering i prosjekteringsfase. Målet er å sikre at risiko i utførelsesfasen blir tidlig avdekket og forsøkt redusert eller eliminert under prosjektering. Restrisiko skal synliggjøres i tilbudsbeskrivelse til entreprenør slik at forslag til tiltak blir beskrevet og priset samt vedlagt SHA-plan. Se oversikt over restrisiko/spesifikke tiltak for bruk i SHA-plan, REN blad 1115.

1110

1.0

IK - SHA - Mannskapsliste - Oversiktsliste

Mannskapsliste - Oversiktsliste

1111

1.0

IK - SHA - Varslingsplan

Varslingsplan ved alvorlig hendelse

1112

1.0

IK - SHA - Sikkerhetsinformasjon ved fremmøte

Sikkerhetsinformasjon ved fremmøte

1113

1.0

IK - SHA - Avtale om samordning med hovedbedrift

Avtalen er en skriftliggjøring av samordningsplikten etter arbeidsmiljølovens § 2-2 og er ikke ment å utvide eller innskrenke dette ansvaret. Avtalen er heller ikke ment å innskrenke BH sitt ansvar for SHA-arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

1114

1.1

IK - SHA-plan ved prosjektnivå 2

For veiledning ved utfylling av skjema henvises det til REN blad 1100 Veiledning SHA-plan

1115

1.0

IK - SHA - Vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 1 - Eksempel på risikovurdering

Vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 1 - Eksempel på risikovurdering

1116

1.0

IK - SHA - Vedlegg til SHA-plan for prosjektnivå 1 og 2 - Eksempel på organisasjonskart

Eksempel på organisasjonskart

1117

1.3

IK - SHA Vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 1 - Samordning, orientering og retningslinjer for arbeidsplass

Dette RENbladet er å gi et eksempel/forslag til vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 1 i forbindelse med samordning, orientering og retningslinjer for arbeidsplass. Dette RENbladet er utformet som et Word-dokument, for at det skal være enkelt å endre eller kopiere tekst over i f.eks. et nettselskaps dokumentmaler.

1118

1.1

IK - SHA - Vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 2 - Samordning, organisering og retningslinjer

Veiledning: Nedenfor er gitt eksempler på informasjon, rutiner og retningslinjer. Det er viktig å gjennomgå punktene for å se at de stemmer med prosjektets organisering. Punkter som ikke er nødvendig fjernes. I avsnittet Informasjon om bygge- eller anleggsplass bør en forsøke å tilpasse ordlyden for å gi mest mulig konkret informasjon om arbeidsplassen.

1119

1.0

IK-SHA - Vurdering av rollekonflikt

Iht. byggherreforskriften er det krav om koordinator ved to eller flere arbeidsgivere involvert i et prosjekt. Koordinator har som oppgave å koordinere sikkerhetsarbeidet mellom de ulike bedriftene. Arbeidstilsynet mener at det bør vurderes om denne personen kan komme i rollekonflikt opp mot andre roller i prosjektet. REN bladet beskriver hensyn som bør vurderes ved valg av koordinator.

1120

1.1

IK-SHA - Sjekkliste for HMS-gjennomgang med underentreprenør

REN bladet er en sjekkliste med viktige punkt som bør gjennomgås med underleverandører for å sikre at bedriften er informert om gjeldene rutiner for det spesifikke prosjektet, samt kvalitetssikre underleverandørens interne rutiner

1200

1.0

IK - Vernerundeskjema

Vernerundeskjema

1201

1.0

IK - Avviksskjema

Avviksskjema

1250

1.3

IK - Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg - Sjekkliste

Word-dokument med forslag til sjekkliste for risikovurdering på arbeidsutførelse i et prosjekt. RENblad 1251 er veiledning for hvordan disse sjekkpunktene skal forestås og hvordan de skal fylles ut.

1251

1.1

IK - Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg - Veiledning til sjekkliste

Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg - Veiledning til sjekkliste

1252

1.0

IK - Sikker-jobb-analyse

Analyse av risiko for farlige arbeidsforhold, arbeidssituasjoner og belastninger.

1253

1.0

IK - Sikker jobb analyse ved AUS

Sikker jobb analyse ved AUS

1301

1.1

IK - Risikovurdering ved linjerydding

Risikovurdering ved linjerydding

1302

1.1

IK- Delprosedyre - Arbeid nær antenne

Formålet med dette bladet er å informere om mulig helserisiko forbundet med opphold nær basestasjonsantenner med elektromagnetisk stråling, samt fastsette krav ved arbeidsopphold i nærheten av denne typen installasjoner. Kravene gjelder ikke antenner som anvendes ved overføring av kommunikasjon i vanlige trådløse nettverk.

1303

1.0

IK - Prosedyre- Sikkerhet ved måling av spenningskvalitet i LS nettet

Formålet med dette bladet er å sikre at spenningsmåling i lavspenningsnettet foregår på en sikker måte for utførende personell.

1304

1.1

IK - Prosedyre- Identifisering og kutting av kabel

RENbladet beskriver metoder for å identifisere kabel og foreta en sikker kutting av kabel.

1305

1.0

IK - Prosedyre - ekom arbeid i LS stolpe

Prosedyre for arbeid der ekom montør må klatre over gul ring

1306

1.0

IK-prosedyre-ekom arbeid i HS stolpe

Arbeid på ekomanlegg i høyspenningsstolpe

1701

1.0

Nett felles - AUS håndbok

Arbeid Under Spenning (AUS eller Live Line Work på engelsk) blir benyttet med ulike metoder for distribusjons-, regional og sentralnett. Det er spesielt innen ombygging og vedlikeholdsjobber metodene anvendes. Fordelen er at kundene ikke blir utkoplet og nettvirksomheten ikke blir straffet med utkoplingsgebyr.

1721

1.1

AUS - 0,23-1kV - Strekking av blank line

AUS-prosedyre for strekking av blanke 230V liner i nærhet av annet spenningsførende anlegg. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av isolerende hansker og isolerende AUS-verktøy.

1722

1.1

AUS - 0,23-1kV - Klipping av blanke liner

AUS-prosedyre for klipping av blanke 230V liner. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av isolerende hansker og isolerende AUS-verktøy.

1723

1.1

AUS - 0,23-1kV - Klipping av belagt line

AUS-prosedyre for klipping av EX-hengeledning, 1 kV line. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av isolerende hansker og isolerende AUS-verktøy, disse kommer altså i tillegg til ledningsisolasjonen.

1724

1.1

AUS - 0,23-1kV - Strekking av EX ledning

AUS-prosedyre for strekking av 1 kV EX-hengeledning i nærheten av annet spenningsførende anlegg, og eventuell tilkobling av EX-ledning fra blank line. Formålet med forslaget til prosedyren er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy, disse kommer altså i tillegg til ledningsisolasjonen.

1725

1.1

AUS - 0,23-1kV - Shunting og skjøting av kabel

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS prosedyre for hvordan man kan skjøte inn / shunte forbi en kabel, der denne må flyttes eller forlenges. Prosedyren beskriver en måte for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold

1726

1.1

AUS - 0,23-1kV - Montasje av sikringslist i kabelskap

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny sikringslist i et kabelskap uten å koble ut. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1727

1.1

AUS - 0,23-1kV - Montasje av kabel i kabelskap

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny kabel i et kabelskap uten å koble ut. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1728

1.1

AUS - 0,23-1kV - Kabelnedføring i mast med blank line

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av kabel i mast med uisolert line uten å koble ut. Prosedyren kan også benyttes for isolert linje, da i en forenklet versjon. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1729

1.1

AUS - 0,23-1kV - Montasje av sikringsbryter i mast med blank line

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av sikringsbryter i mast med blank line uten å koble ut. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1730

1.1

AUS - 0,23-1kV - Montasje av sikringsbryter i mast med belagt linje

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av sikringsbryter i mast med belagt line (EX hengeledning) uten å koble ut. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1731

1.1

AUS - 0,23-1kV - montasje av sikringslist i nettstasjon

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny sikringslist på en LS tavle i en nettstasjon uten å koble ut. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1732

1.1

AUS - 0,23-1kV - Tilkobling av kabel i LS tavle i nettstasjon

AUS prosedyre for tilkobling av kabel til sikringslist på LS tavle i nettstasjon

1734

1.0

AUS - 0,23-1kV - Generell prosedyre for avskjerming av uisolert LS luftlinje

Generell prosedyre for avskjerming av LS luftlinjer

1736

1.0

AUS Arbeid på stikkledning med plusskunder

Prosedyren beskriver hvordan sikkerheten kan ivaretas ved jobb på stikkledninger der det er plusskunder.

1801

1.1

AUS - 11-22kV - 3-par stangmetoden for E-mast i rettlinje med stå isolatorer

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1802

1.1

AUS - 11-22kV - 3-par stangmetoden for H-mast i rettlinje med stå isolatorer

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1803

1.0

AUS prosedyre Montasje av topphette

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1804

1.0

AUS Prosedyre - Sidetraversmetoden for E-mast i rettlinje m/stå isolatorer

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1805

1.0

AUS-11-66kV-Bruk av strekkavlaster ved endestrekk

Utskifting av isolatorledd i avspenning (endestrekk) ved hjelp av strekkavlaster.

1806

1.0

AUS-11-66kV-Utskifting av isolatorledd i bæremast med hengekjeder

Skifte av isolator, travers eller stolpe i H-bæremast med hengekjeder

1807

1.0

AUS Prosedyre - Utskifting av stolpe i E-mast ved hjelp av bestående stolpe og mekanisk hjelpeverktøy

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag

1808

1.0

AUS prosedyre Utskiftning av stolpe med maskin

Formålet med dette forsalget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1809

1.0

AUS prosedyre 3-par stangmetoden for E-mast vinkel

AUS utskifting av isolator, travers, stolpe e.l. i E-mast vinkel med piggisolator.

1810

1.0

AUS prosedyre 3-par stangmetode for H-mast vinkel med piggisolator

AUS prosedyre for flytting av faser i en H-mast vinkel med piggisolator

1811

1.0

AUS prosedyre-Utskifting av bardunisolator

Prosedyre for utskifting av bardunisolator. Kan også brukes ved utskifting av bardunwire.

1812

1.0

AUS - 11-66kV - Peiling av kabel

Prosedyre for peiling av kabel, der det benytes klype rundt kabel, som skal monteres rundt kabel inne i et åpent uisolert HS anlegg

1813

1.0

AUS - 11-22kV - Forbikobling i kabelanlegg

AUS prosedyre forbikobling i kabelanlegg. Denne prosedyren kan brukes for å gjøre deler av en kabelanlegg spenningsløst, og for å movere / trimme brytere.

1814

1.0

AUS - 66kV - Bruk av prov bryter ved kobling i 66 kV nett

Bruk av prov. bryter ved deling av linje eller til / fra- kobling av kabel på 66 kV

1815

1.0

AUS-11-22kV-Topptraversmetoden

Topptraversmetoden for utskifting av stolpe, isolatoerer eller travers med ståisolatorer

1816

1.0

AUS-11-400kV-Strekking og skjøting av OPGW

Prosedyre for arbeid på OPGW, med både strekking og arbeid med skjøtebokser.

1817

1.0

AUS - 11-22kV - kapping av stolpetopp

Prosedyre for kapping av stolpetopp